Sussie Larsen´s profile

Reviews (1)

Zara

Ekstrem dårlig service og nærmest ikke eksisterende klagemulighed

Jeg købte en jakke hos Zara i Fields, den gik desværre i stykker allerede ved første brug. Efter omkring 7 mislykkede opkald tog jeg derefter ind til butikken hvor jeg fik en meget ringe service. Jeg gik derfor hjem og skrev en lang kundeklage, problemet er bare at jeg ikke kan få klagen indsendt til Zara.
På www.zara.com har de to kontakt formularer, den ene som vedrører butikkerne og virksomheden, samt nr. 2 der vedrører køb af produkter fra deres hjemmeside. Naturligt nok prøver jeg at sende en kundeklage via. kontakt formular nr. 1 - den fungerer ikke, enten får jeg en fejlmelding om at jeg ikke har afkrydset feltet med 'private policy' - selv om den er afkrydset. Ellers er jeg heldig til sidst at jeg ikke får den fejlmelding men når jeg så trykker send går siden ned...
Efter flere mislykkede forsøg vælger jeg så at sende klagen via. den anden formular dette gør jeg d. 22/2 - men jeg har ingenting hørt fra dem endnu. Jeg har derfor kontaktet Zara telefonisk og forklaret mit problem, at jeg har haft den her uheldige oplevelse og ikke kan sende en klage!
Hende jeg snakker med i telefonen prøver at hjælpe men hun snakker engelsk og det er ikke altid jeg får det hele med - men alt i alt er at hun desværre ikke kan hjælpe mig men giver mig et nr. videre til hovedkontoret. Nu er mit problem bare at det telefon nr. jeg har fået udleveret er på 11 cifre og jeg føler ikke for at ringe til udlandet, både fordi det kan være en dyr fornøjelse med mit abonnement - men også fordi jeg har svært ved at udtrykke mig korrekt på engelsk.

På intet tidspunkt har det været muligt at få en mail adresse som jeg kunne sende min klage til, derfor prøver jeg nu at skrive hertil.

Vedlægger min klage på henholdsvis engelsk og dansk herunder:


Hi Zara

I've had a very unfortunate experience with your store located in a shopping mall (Field's in Denmark). The 10/2, I was in the Zara store and bought a jacket that I was really happy with. The first time I wear it 2-3 days after the purchase, the zipper goes bananas, it separates from one another when I try to zip/unzip it.

I then call the store first once, then again and again - all in all, my boyfriend and I phoned the store over 7 times between the hours: 10:00 (as is the store's business hours) and 19:00. At no time is there anyone who picks up the phone even though we are on the line for several minutes.

I therefore decided to go to the store again and meet up in person on the 21/2 (I live 2 hours of traveltime from your physical store in Fields and usually only take the long journey to reach my school).

When it is my turn at the checkout, the clerk says that they'll have to send the jacket to be repaired in order to get a new zipper, but that she can not help me with this and calls the store manager - the manager is called for about 4 times in the speaker and I am waiting for 8-10 minutes on information from here.

Therefore, I speak with the clerk about the phone calls, and in an indifferent tone I am told that they can not pick up the phone when it is busy and that I should have phoned in the morning!

I explain to her calmly that I called several times during the day starting from the store's opening hours - then I get an annoyed look from the clerk that says she can not offend customers standing at the checkout by picking up the phone. I answer that I understand her because I have been a clerk myself for 3 years but still find it strange that there is no one who picks up the phone after so many calls - the clerk is meanwhile becoming more irritated and explains that there is only 3 phones in the store, one in a department that is not open, one where she stands alone and one in the men's department aswell and "either we are busy or else we will not bother picking up the phone", was her answer!

When the store manager finally comes she send me just one look and ask in very low voice "zipper is broken?".. That I confirm and then she stands along with a colleague and looking at a computer. This is again small 5 minutes then the store manager says something to the clerk and then go without either a word or a glance at me.
The clerk then turns to me and says that I can get my money back or a voucher! I tell her I wonder why it is not possible to repair the zipper when the jacket is brand new and it broke the first time I used it! To which she replies that it is too expensive to get it repaired so it can not be done ... And then ask again if I want money back or a voucher. I choose to get the money back because I do not even want to shop there again.

At no time do I get a smile or an apology or regret that I have ended up in this situation! Store manager uses no time talking to me, smile or explain anything! The third colleague who is helping the manager is just as passive and not present with me either!

This service, I am really unhappy with, not only did I buy a jacket for 399, -DKK to break on first use, I also receive an unfair mistreatment by the employees! All in all, I wasted about 30 minutes in the store on the 21/2 and went home with terrible feeling and without the jacket that I actually really did love.

In danish:Hej Zara

Jeg har haft en meget uheldig oplevelse med jeres butik beliggende i Fields. Den 10/2 var jeg inde og købe en jakke som jeg var rigtig glad for, første gang jeg har den på 2-3 dage efter købet går lynlåsen i stykker, den går fra hinanden når jeg prøver at lyne den.
Jeg ringer derefter til butikken, først én gang, så igen og igen ? alt i alt foretager både min kæreste og jeg 7 opkald fordelt over dagen mellem kl. 10 som er butikkens åbningstid og kl. 19. På intet tidspunkt er der nogen der tager telefonen selv vi bliver i røret i flere minutter. Besluttede derfor at tage derind personligt d. 21/2 (jeg bor normalt i Korsør og tager kun den lange vej i forbindelse med min skole).
Da det bliver min tur ved kassen siger ekspedienten at de nok er nødt til at sende jakken til reparation så der kan komme en ny lynlås i, men at hun ikke selv kan hjælpe mig og må kalde på store manageren ? der bliver kaldt omkring 4 gange i højtaleren og jeg venter i 8-10 minutter på betjening herfra.
Derfor snakker jeg med ekspedienten om de forgæves telefon opkald, og i en ligegyldig tone får jeg af vide at de ikke kan tage telefonen når der er travlt og at jeg burde have ringet om morgenen!
Jeg forklarer hende roligt at jeg ringede flere gange i løbet af dagen begyndende fra butikkens åbningstid ? hvorpå jeg får et irriteret blik fra ekspedienten om at hun ikke kan fornærme kunder der står ved kassen ved at tage telefonen. Jeg svarer at jeg udmærket forstår hende da jeg selv har stået i butik i 3 år men alligevel finder det besynderligt at der stadig ikke er nogle der tager telefonen efter så mange opkald ? ekspedienten bliver i mellemtiden mere irriteret og forklarer at der altså kun er 3 telefoner i butikken, den ene afdeling er ikke åben, hun står alene og det samme gør de i herreafdelingen og enten har vi travlt eller også gider vi ikke tage telefonen, var hendes svar!
Da store manageren endelig kommer sender hun mig bare et blik og spørger meget lavt ?zipper is broken?? det bekræfter jeg og derefter står hun sammen med en kollega og søger på en computer. Dette går der igen små 5 minutter med hvorefter store manageren siger noget til kasseekspedienten og derefter går uden hverken et ord eller et blik til mig.
Ekspedienten henvender sig derved til mig og siger jeg kan få pengene tilbage eller et tilgodebevis! Jeg spørger hvorfor det ikke er muligt at få repareret lynlåsen når jakken er helt ny og den gik i stykker første gange jeg brugte den! Hvortil hun svarer at det er for dyrt at få den repareret så det kan ikke lade sig gøre? Og spørger herefter igen om jeg vil have penge tilbage eller et tilgodebevis. Jeg vælger at få pengene tilbage da jeg ikke ligefrem har lyst til at handle der igen.
På intet tidspunkt får jeg et smil, eller en undskyldning eller en beklagelse over at jeg er havnet i denne situation! Store manageren bruger ingen tid på at snakke til mig, smile eller forklarer noget! Den tredje kollega der står og hjælper store manageren værdiger mig heller intet blik!
Denne service er jeg virkelig utilfreds med, ikke nok med at jeg køber en jakke til 399,- der går i stykker ved første brug, får jeg også en urimelig dårlig behandling af de ansatte! Alt i alt har jeg spildt omkring 30 minutter i butikken d. 21/2 og taget hjem med uforettet sag og uden jakke.

Sussie Larsen´s profile

profile image of Sussie Larsen
Sussie Larsen
Reviewer
Female, 1989
Denmark

About